Denna webbplats använder cookies

Vi använder funktionella och analytiska cookies för att förbättra vår webbplats. Dessutom placerar tredjeparter spårningskakor för att visa personliga annonser på sociala medier. Genom att klicka på accept accepterar du att dessa cookies placeras.

PDF, 150 kb. 2024-01-22

Klicka på knappen för att ladda ner Hamntaxa 2024 i PDF format.

Långsam uppkoppling?

Version 1 - Gäller från 1 Januari 2024 tills vidare

HAMNTAXA 2024
GÖTEBORGS HAMN 

I första hand lämnas upplysningar om hamntaxan av: 

Port Control 
Vhf: Kanal 12
Telefon: 031-368 75 15
E-post: portcontrol@portgot.se 

Allmänna hamnföreskrifter

De allmänna hamnföreskrifterna utarbetas och tillhandahålls av Göteborgs Hamn AB och driftföreskrifter upprättas och tillhandahålls av enskilda terminaler.

Göteborgs Hamn AB ansvarar för samordningen inom de mark- och vattenområden som hör till hamnen, med undantag för områden där verksamheten har delegerats enligt koncessionsavtal.

2023-10-03, 2,01 mb.

för Göteborgs Hamn.

EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
www.goteborgshamn.se

AVGIFTER OCH FAKTURERING
§1 Avgiften baseras på GT (Gross Tonnage) enligt 1969 års mätregler, såvida ej annat finns angivet i taxan. Då ett fartyg första gången anlöper Göteborgs hamn, eller om fartyget blivit ombyggt sedan senaste anlöpet, ska giltigt mätbrev enligt 1969 års mätregler uppvisas av rederiet eller rederiets ombud.

§2 De angivna priserna nedan är angivna i SEK och gäller för helt anlöp, dvs för ankomst och avgång till och från hamnområde.

§3 Minsta fakturerad avgift per fartyg och anlöp är 500 SEK. Fakturerat totalbelopp avrundas till närmaste hela krontal. Fakturerat belopp ska vara Göteborgs Hamn AB tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt uppgift på fakturan om betalning ej är Göteborgs Hamn AB tillhanda senast på förfallodagen.

§4 Förskottsbetalning kan förekomma. Göteborgs Hamn AB har rätt att kräva bankgaranti.

§5 Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för vissa fartygstyper, gäller dessa bestämmelser.

§6 Avfallsavgifter debiteras ej av Göteborgs Hamn AB då mottagning av fartygsgenererat avfall ombesörjes av varven eller av annan hamnanläggning än Göteborgs Hamn ABs.

§7 Ingen extra fartygshamnavgift debiteras om fartyg lämnar kaj inom Göteborgs allmänna hamnområde* men är kvar inom VTS-område Göteborg*. Gäller dock ej fartyg som avslutat lastoperation och därefter lägger sig ”for orders” inom VTS-området.

§8 Från 2018 gäller nya bestämmelser i den svenska momslagen avseende tillhandahållanden som sker till fartyg. För att kunna fakturera hamntaxan utan att debitera moms krävs ett intyg som intygar att förutsättningarna för momsfrihet är uppfyllda för aktuellt fartyg som anlöper Göteborgs hamn. Om förutsättningarna inte är uppfyllda eller om intyg ej erhållits vid tillfälle för debitering kommer 25% moms påföras.

Ifyllda intyg sänds till customerinvoices@portgot.se. Intygsblanketten hittar du nedan. Intygen täcker fartygets årsvisa aktiviteter och vi kommer därför årligen att be er återintyga att förutsättningarna för momsfrihet fortfarande är uppfyllda.

MILJÖRABATTER 
§9 Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med bestämmelserna för ESI (www.environmentalshipindex.org) alternativt CSI (www.cleanshippingindex.com).

Vid frågor om miljörabatt, kontakta miljo@portgot.se.

RABATT PÅ AVFALLSAVGIFTEN
§10 För fartyg i närsjöfart* ges en rabatt på avfallsavgift i form av en lägre taxa, SEK/GT på fartygsgenererat fast avfall. För fartyg som arbetar med att begränsa sin avfallsmängd och kan visa upp ett intyg att fartyg hanterar avfallet enligt de krav specificerade i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/91 erhåller ytterligare 0.05 SEK/GT i rabatt från ordinarie avfallsavgift.

*Fartyg i närsjöfart räknas samtliga fartyg som har hamn inom Europa, som senaste hamn.

EXTRA AVGIFT VID SLUDGE OCH AVFALLSAVLÄMNING 
§11 En tilläggsavgift kan tas ut för de merkostnader som Göteborgs Hamn AB, eller dess entreprenör, åsamkas till följd av att hamnföreskrifterna inte följs. Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn, avsnitt ”Avfall”.

UNDANTAG AVSEENDE SLUDGE OCH AVFALLSAVGIFTER 
§12 Fartyg som av Transportstyrelsen fått undantag från obligatorisk avlämning av fartygsgenererat avfall i svenska hamnar betalar inte någon sludge- eller avfallsavgift i Göteborgs hamn.

DEFINITION AV FARTYGSTYP 
§13 Göteborgs Hamn AB förbehåller sig rätten att definiera fartygstypen.

DEFINITION AV TRAFIKTYP 
§14 Göteborgs Hamn AB förbehåller sig rätten att definiera trafiktyp, exempelvis begreppen ”fartygsslinga” och ”service”.

TOLKNINGSTVIST 
§15 Vid eventuell tolkningstvist av hamntaxan gäller senast publicerad svensk version. Tvist med anledning av Hamntaxan ska avgöras vid Göteborgs Tingsrätt.

REVIDERING AV HAMNTAXAN 
§16 Göteborgs Hamn AB förbehåller sig rätten att revidera hamntaxan under året.

1. Sammanställning av detaljerade villkor

INNEHÅLL
2. Avgifter
HAMNTAXA

Intygsblankett för momsfrihet.

Ladda ner blankett för intygande om momsfrihet.
2023-09-28, 120 kb

I första hand lämnas upplysningar om hamntaxan av: 

Port Control 
Vhf: Kanal 12
Telefon: 031-368 75 15
E-post: portcontrol@portgot.se 

HAMNTAXA 2024
GÖTEBORGS HAMN

Version 1 - Gäller från 1 Januari 2024 tills vidare

2023-10-03, 2,01 mb.

De allmänna hamnföreskrifterna utarbetas och tillhandahålls av Göteborgs Hamn AB och driftföreskrifter upprättas och tillhandahålls av enskilda terminaler.

Göteborgs Hamn AB ansvarar för samordningen
inom de mark- och vattenområden som hör till hamnen, med undantag för områden där verksamheten har delegerats enligt koncessionsavtal.

Ladda ner Allmänna hamnföreskrifter

Allmänna hamnföreskrifter

EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
www.goteborgshamn.se

AVGIFTER OCH FAKTURERING
§1 Avgiften baseras på GT (Gross Tonnage) enligt 1969 års mätregler, såvida ej annat finns angivet i taxan. Då ett fartyg första gången anlöper Göteborgs hamn, eller om fartyget blivit ombyggt sedan senaste anlöpet, ska giltigt mätbrev enligt 1969 års mätregler uppvisas av rederiet eller rederiets ombud.

§2 De angivna priserna nedan är angivna i SEK och gäller för helt anlöp, dvs för ankomst och avgång till och från hamnområde.

§3 Minsta fakturerad avgift per fartyg och anlöp är 500 SEK. Fakturerat totalbelopp avrundas till närmaste hela krontal. Fakturerat belopp ska vara Göteborgs Hamn AB tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt uppgift på fakturan om betalning ej är Göteborgs Hamn AB tillhanda senast på förfallodagen.

§4 Förskottsbetalning kan förekomma. Göteborgs Hamn AB har rätt att kräva bankgaranti.

§5 Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för vissa fartygstyper, gäller dessa bestämmelser.

§6 Avfallsavgifter debiteras ej av Göteborgs Hamn AB då mottagning av fartygsgenererat avfall ombesörjes av varven eller av annan hamnanläggning än Göteborgs Hamn ABs.

§7 Ingen extra fartygshamnavgift debiteras om fartyg lämnar kaj inom Göteborgs allmänna hamnområde* men är kvar inom VTS-område Göteborg*. Gäller dock ej fartyg som avslutat lastoperation och därefter lägger sig ”for orders” inom VTS-området.

§8 Från 2018 gäller nya bestämmelser i den svenska momslagen avseende tillhandahållanden som sker till fartyg. För att kunna fakturera hamntaxan utan att debitera moms krävs ett intyg som intygar att förutsättningarna för momsfrihet är uppfyllda för aktuellt fartyg som anlöper Göteborgs hamn. Om förutsättningarna inte är uppfyllda eller om intyg ej erhållits vid tillfälle för debitering kommer 25% moms påföras.

Ifyllda intyg sänds till customerinvoices@portgot.se. Intygsblanketten hittar du nedan. Intygen täcker fartygets årsvisa aktiviteter och vi kommer därför årligen att be er återintyga att förutsättningarna för momsfrihet fortfarande är uppfyllda.

MILJÖRABATTER 
§9 Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med bestämmelserna för ESI (www.environmentalshipindex.org) alternativt CSI (www.cleanshippingindex.com).

Vid frågor om miljörabatt, kontakta miljo@portgot.se.

RABATT PÅ AVFALLSAVGIFTEN
§10 För fartyg i närsjöfart* ges en rabatt på avfallsavgift i form av en lägre taxa, SEK/GT på fartygsgenererat fast avfall. För fartyg som arbetar med att begränsa sin avfallsmängd och kan visa upp ett intyg att fartyg hanterar avfallet enligt de krav specificerade i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/91 erhåller ytterligare 0.05 SEK/GT i rabatt från ordinarie avfallsavgift.

*Fartyg i närsjöfart räknas samtliga fartyg som har hamn inom Europa, som senaste hamn.

EXTRA AVGIFT VID SLUDGE OCH AVFALLSAVLÄMNING 
§11 En tilläggsavgift kan tas ut för de merkostnader som Göteborgs Hamn AB, eller dess entreprenör, åsamkas till följd av att hamnföreskrifterna inte följs. Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn, avsnitt ”Avfall”.

UNDANTAG AVSEENDE SLUDGE OCH AVFALLSAVGIFTER 
§12 Fartyg som av Transportstyrelsen fått undantag från obligatorisk avlämning av fartygsgenererat avfall i svenska hamnar betalar inte någon sludge- eller avfallsavgift i Göteborgs hamn.

DEFINITION AV FARTYGSTYP 
§13 Göteborgs Hamn AB förbehåller sig rätten att definiera fartygstypen.

DEFINITION AV TRAFIKTYP 
§14 Göteborgs Hamn AB förbehåller sig rätten att definiera trafiktyp, exempelvis begreppen ”fartygsslinga” och ”service”.

TOLKNINGSTVIST 
§15 Vid eventuell tolkningstvist av hamntaxan gäller senast publicerad svensk version. Tvist med anledning av Hamntaxan ska avgöras vid Göteborgs Tingsrätt.

REVIDERING AV HAMNTAXAN 
§16 Göteborgs Hamn AB förbehåller sig rätten att revidera hamntaxan under året.

Intygsblankett för momsfrihet.

Ladda ner blankett för intygande om momsfrihet.
2023-09-28, 120 kb

Sammanställning av detaljerade villkor

2. Avgifter

2.12   Övriga fartyg/övrig info

2.11   Hamntrafik

2.10   Skärgårdstrafik

2.9    Yachter

2.8    Inland Waterways

2.7    Break Bulk (LoLo-fartyg)

2.6   Kryssningsfartyg 

2.5   Ropax- och passagerarfärja 

2.4   Bilfartyg

2.3   RORO-fartyg

2.2   Containerfartyg

2.1   TANKFARTYG

INNEHÅLL

Digitala publikationer

Ta del av information från Göteborgs Hamn via våra digitala, interaktiva publikationer.
Fullskärm